Algemene Voorwaarden Hardeman Maatwerk voor interieursdownloads: 1965 | type: pdf | size: 95 kB

 Algemene leveringsvoorwaarden Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V.

1. Artikel 1: Toepasselijkheid:

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, afkomstig van respectievelijk gesloten met Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V..

2. Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. uitgebrachte offertes en aanbiedingen dienen in beginsel schriftelijk te worden aanvaard. Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren, als ware deze schriftelijk gedaan.

2.3. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. niettemin het recht om het aanbod binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.4. Mondelinge aanbiedingen komen, behoudens indien Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. anders heeft verklaard, automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij niet binnen acht dagen schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. Schriftelijke offertes komen, behoudens indien een langere termijn voor acceptatie in een offerte is opgenomen automatisch te vervallen, indien zij door de wederpartij niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard. 2.6. Tenzij schriftelijk anders blijkt, zijn in de aanbiedingen van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. geen bijkomende diensten of leveringen, bijvoorbeeld ter-zake van montage of installatie, begrepen.

2.7. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V.. De verplichtingen van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gaan nooit verder dan door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. schriftelijk is bevestigd.

2.8. Mondelinge aanbiedingen, offertes, afspraken en bedingen binden Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. eerst nadat en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd door haar directie of door die directie terzake schriftelijk gevolmachtigde.

2.9. De aan de wederpartij in het kader van de offerte beschikbaar gestelde bescheiden, zoals ontwerpen, prijsberekening, prijscouranten, tekeningen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V.; deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt. De bij offertes behorende bescheiden moet op eerste verzoek van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. of indien de opdracht uiteindelijk niet wordt verstrekt onverwijld aan Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. worden teruggegeven. Indien in strijd met dit lid wordt gehandeld verbeurt de wederpartij - zonder dat ingebrekestelling is vereist - een direct opeisbare boete van € 500,- per overtreding en € 50- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

3. Artikel 3: Levering

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt ”Af fabriek c.q. magazijn” geleverd en vinden vervoer en opslag van zaken altijd voor rekening en risico van de wederpartij plaats.

3.2. Indien de wederpartij zaken bij eerste aanbieding weigert in ontvangst te nemen, is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gerechtigd de zaken voor rekening van de wederpartij op te (doen) slaan en te vorderen dat de zaken alsnog binnen acht dagen in ontvangst worden genomen.

3.3. Blijft de wederpartij dan wederom met afnemen in gebreke, dan is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden. In dat geval is de wederpartij gehouden Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V., naast vergoeding van alle door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gemaakte kosten en geleden schade, daarenboven een vergoeding te betalen ten bedrage van 25% van de factuurwaarde exclusief BTW van de niet in ontvangst genomen zaken.

3.4. Alle risico’s terzake van door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. af te leveren zaken gaan over op de wederpartij op het moment dat de koopovereenkomst tot stand komt.

3.5. Bij bestellingen van minder dan € 250-,- worden orderbehandelingskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn gesteld op € 5,- per bestelling.

3.6. De in de offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7. De overeengekomen levertijd gaat in nadat alle voor correcte levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. en nadat de betaling, indien en voorzover deze vóór uitvoering van de opdracht dient te geschieden, door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. is ontvangen.

3.8. Overschreiding van een opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of de betaling van de zaken te weigeren en zal tussen partijen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. jegens de wederpartij of derden.

3.9. Overschrijding van de levertijd door toedoen van de wederpartij verlengt de overeengekomen levertijd met minimaal vier weken, zonder dat de wederpartij aan deze opschorting enige aanspraak op schadevergoeding of ontbinding zal kunnen ontlenen.

3.10. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere zaken, dan kan de levering ook in gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke transactie.

3.11. Overmacht, waaronder over meer begrepen stakingen, materiaalgebrek, transportproblemen en andere feitelijke belemmeringen schorten de verplichting van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. tot levering op zolang deze overmacht situatie duurt en zullen voor de wederpartij geen grond op kunnen leveren voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.12. De wederpartij is gerechtigd bij uitvoering van de opdracht overtollig gebleken goederen, mits onbeschadigd en onverwerkt aan Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. retour te zenden tot een maximum bedrag van € 300,- exclusief BTW, zulks binnen uiterlijk vier weken na levering. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij. Van deze regeling zijn uitgezonderd:

a.alle speciaal ten behoeve van de klant vervaardigde of bestelde onderdelen.

b.toonbanken en houten meubelen.

3.13. Ingeval van een retourzending als bedoeld in het voorgaande lid is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gerechtigd op de creditering van de teruggenomen goederen een korting van 25% van de waarde daarvan in mindering te brengen voor door haar terzake van de retourneming te maken kosten.

4. Artikel 4: Prijzen

4.1. Door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), montage, hak-, sloop- en breekwerk, timmer-, metsel- en schilderwerk tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. De geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Indien na het afgeven van een bindende offerte of na totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogende omstandigheden optreden zoals stijging der lonen of de prijzen van materialen, danwel regeringsmaatregelen, zoals sociale lasten, omzetbelasting, e.d. en eventueel waardevermindering van Nederlandse valuta of wijziging van buitenlandse valuta, is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.3. Indien tevens levering van bijkomende diensten is overeengekomen, is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden of aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

4.4. Op fouten of onjuistheden in de door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. verzorgde prijslijsten, stukslijsten, folders, documentatiematerialen advertenties e.d. kan tegenover Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. geen beroep worden gedaan.

Artikel 5: Conformiteit en klachten:

5.1 De wederpartij is steeds gehouden binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht dagen na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.

5.2 Tekortkomingen of non-conformiteit in, respectievelijk van het geleverde dienen door de wederpartij schriftelijk - met een duidelijke omschrijving van de klacht - binnen acht (8) dagen na ontdekking bij Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. te worden gemeld, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak terzake.

5.3 Zichtbare gebreken of beschadigingen dienen onverwijld na ontvangst der goederen schriftelijk door de wederpartij aan Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. te worden gemeld, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden conform de overeenkomst te zijn geleverd.

5.4 Bepalend voor de vraag of de hiervoor in 5.2. of 5.3. bedoelde mededelingen tijdig zijn gedaan is het tijdstip waarop de mededeling door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. wordt ontvangen.

5.5 Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. zal klachten, die conform artikel 5.2. en 5.3. tijdig bij haar zijn ingediend zo spoedig mogelijk beoordelen. Indien de klacht door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gegrond wordt bevonden heeft de wederpartij uitsluitend aanspraak op kosteloze vervanging van de geleverde zaken. In het bijzonder is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of vervolgschade van de wederpartij.

5.6 Afwijkingen in kwaliteit, kleur, aantal, maat of gewicht, welke binnen in de branche gehanteerde toleranties plegen te vallen, kunnen niet als gebrek gelden en geven geen grond voor enige aanspraak. Verschillen in kleur tussen niet gelijktijdig in opdracht gegeven goederen en nabestelde goederen ten opzichte van de aanvankelijk bestelde en geleverde goederen geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5.7 Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. behoud zich nadrukkelijk het recht voor bij uitvoering van gesloten overeenkomsten zo nodig af te wijken van toegezonden afbeeldingen en vervaardigde tekeningen alsmede van samenstelling van verwerkt materiaal en lak, voorzover deze afwijkingen naar haar oordeel noodzakelijk zijn.

6. Artikel 6: Betaling

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling contant te geschieden, zonder enige korting of verrekening.

6.2. De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. Nadat de wederpartij in verzuim is gekomen, is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan.

6.3. Een overeengekomen betalingskorting (waaronder begrepen de betalingskorting als bedoeld in artikel 6.1) mag niet in mindering gebracht worden indien oudere rekeningen na de vervaldata nog onbetaald zijn.

6.4. De wederpartij is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. op te schorten, om welke reden dan ook.

6.5. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerd met 2% (twee procent). Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerd met de over het voorafgaande jaar opgebouwde rente.

6.6. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen), welke minimaal € 125,- exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

6.7. Van de wederpartij ontvangen betalingen zullen allereerst in mindering strekken op de kosten en de vertragingsrente. Ontvangen betalingen worden vervolgens op de oudste openstaande factuur afgeboekt.

6.8. Indien Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. invorderingsmaatregelen heeft getroffen, omdat de wederpartij in gebreke blijft het verschuldigde aan haar te voldoen, is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. bevoegd eventuele andere overeenkomsten met dezelfde wederpartij door een eenvoudige kennisgeving onmiddellijk te ontbinden.

7. Artikel 7: Montage

7.1. Montagekosten voor geleverde winkelinrichtingen zijn niet in de door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. opgegeven prijzen begrepen en zullen door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. op basis van de bij haar geldende uurlonen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

7.2. Elektrische installatie werkzaamheden zullen niet door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. worden uitgevoerd en zullen derhalve niet begrepen zijn in de door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. aan de wederpartij in rekening te brengen montagekosten.

8. Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

8.1. Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. garandeert dat alle door haar geleverde zaken bij aflevering voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid qua betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de zaken.

8.2. Voor uitvoering van eventuele montage- en installatiewerkzaamheden van derden wordt geen garantie gegeven.

8.3. Alle aanspraken van de wederpartij jegens Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden aangebracht of gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundig of reparaties door derden zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht, danwel productaanduidingen of andere nummers zijn verminkt of verwijderd.

8.4. Tenzij een ander garantiebewijs is afgegeven, waarin een andere termijn is vermeld, bedraagt de garantietermijn zes maanden na de datum, waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

8.5. Indien het nodig is ter plaatse waar de zaken zich bevinden inspecties en/ of werkzaamheden te verrichten of dit door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. op verzoek van de wederpartij wordt gedaan, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de wederpartij, indien blijkt dat de door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. geleverde zaken geen gebreken vertoonde.

8.6. Voorzover nodig dient de wederpartij de nodige faciliteiten en het nodige hulppersoneel kosteloos ter beschikking van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. te stelen.

8.7. Herstel of vervanging krachtens garantie vindt uitsluitend plaats binnen Nederland. Voor gebreken in zaken, zich bevindende buiten Nederland, is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. slechts aansprakelijk tot ten hoogste het beloop van de garantiekosten bij uitvoering in Nederland. 8.8. Behoudens opzet of grove schuld zal Hardeman Maatwerk voor interieurs

B.V. niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door de wederpartij geleden, waaronder begrepen schade aan eigendommen van de wederpartij, schade aan eigendommen van derden, bedrijfs- of stagnatieschade, danwel enige andere gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

8.9. Indien en voorzover Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V., ondanks het hiervoor bepaalde, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt geacht in enig geval, zal de aansprakelijkheid van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. jegens de wederpartij uit welke hoofde dan ook in alle gevallen zijn begrensd tot het bedrag aan schade dat door de assuradeur van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. terzake wordt vergoed.

8.10. De wederpartij vrijwaart Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gaaf en onvoorwaardelijk terzake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst of een gebrek in de door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. geleverde zaken.

9. Artikel 9: Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. zijn toe te rekenen.

9.2. Indien Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. door overmacht niet in staat is aan enige uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichting te voldoen, heeft Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. te harer keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel door eenvoudige tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.3. Indien Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9.4.Onder situaties als hierboven onder 9.1 bedoeld, worden in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportbelemmeringen, machineschade, personeelsgebrek, overstroming, uitsluiting, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in het binnen- als buitenland, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. niet meer kan worden gevergd.

9.5. Omstandigheden als hierboven onder 9.1 bedoeld zijn bovendien aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden als hierboven onder 9.4 bedoeld of om welke andere reden dan ook, de leveranciers bij wie Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. de verkochte zaken danwel de daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld, deze niet of niet-tijdig aan Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. hebben geleverd, danwel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. is geannuleerd.

10. Artikel 10: Verstrekte gegevens en adviezen

10.1. De adviezen van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. worden naar beste kennis gegeven. Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen. 10.2 Het advies van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent de samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

10.3. Afbeeldingen van zaken, opgaven van maten en gewichten en monsters zijn altijd vrijblijvend c.q. onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

11. Artikel 11: Opschorting

11.1. Indien de wederpartij jegens Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen:

a. zijn de verplichtingen van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. tot nakoming automatisch en onmiddellijk opgeschort opdat de wederpartij volledig heeft voldaan hetgeen hij opeisbaar verschuldigd is (inclusief renten en kosten);

b. is Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. gerechtigd van de wederpartij onmiddellijk betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, af te geven door een Nederlandse bankinstelling.

11.2. Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. is in alle gevallen gerechtigd alvorens een overeenkomst na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de wederpartij te verlangen, indien zij vreest dat de wederpartij zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

12. Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. De aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. en gaan eerst in eigendom over op de wederpartij, nadat Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. van de wederpartij volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten die met de wederpartij zijn gesloten en alle in dat kader verrichte werkzaamheden of diensten, heeft te vorderen, inclusief renten, kosten en eventuele schadevergoedingen. 12.2. De zaken kunnen terstond door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. worden teruggevorderd indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. aanleiding heeft om aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben. Het hiervoor genoemde geldt eveneens in geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onder curatele- of onder bewindstelling van de wederpartij.

12.3. De zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen niet (stil) worden verpand of vervreemd anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en bestemming. Bij overtreding wordt de koopprijs terstond opeisbaar. Bij niet-betaling staat het Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. vrij de geleverde zaken, zonder ingebrekestelling terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

12.4. De wederpartij dient Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. bij beslag of aanspraken van derden op door Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud nog rust, te informeren en dient direct aan derden en/of beslagleggers mede te delen welke zaken in eigendom aan Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. toebehoren. 12.5. De eigendom van zaken gaat voor Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. niet verloren indien en/of doordat de wederpartij deze zaken ver- of bewerkt.

12.6. Indien Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid de eigendom van zaken, door welke oorzaak dan ook toch verliest, zal de wederpartij op het eerste verzoek van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. alle medewerking dienen te verlenen die nodig is voor het vestigen van een (stil) pandrecht ten behoeve van Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. op de betreffende zaken.

13. Artikel 13: Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten met Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. is Nederlands recht van toepassing.

13.2. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet op de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken en de Eenvormig Wet op de Totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten, alsmede het Verdrag van Wenen van 1980 inzake de Internationale Koop zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, welke uit overeenkomsten met Hardeman Maatwerk voor interieurs B.V. voortvloeien, tenzij de wet de kantonrechter bevoegd verklaart.

Contact Hardeman

0318 - 59 61 20
0318 - 59 61 21
Stuur ons een e-mail